Autor: Martin Doubrava, Datum: 14. 1. 2016

Novinky v českém právu 2016

Ochrana spotřebitele

V praxi od počátku února 2016,( v části již od 28.12.2015) platí další zvýšená ochrana fyzických osob  - spotřebitelů daná novelou zákona na ochranu spotřebitelem, zveřejněná  ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb. (novelizuje se jí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Mimo jiné jsou uloženy nově povinnosti informovat spotřebitele o ceně služby a to i v rámci tzv. obchodních sdělení. Obchodní sdělení uvádí informace o službě a ceně a umožňuje spotřebiteli uskutečnit koupi služby. Neuvádění ceny za službu by mohlo být považováno za tzv. klamavé opomenutí (klamavá obchodní praktika) dle §5a zákona. Uvedení ceny je podstatnou informací pro spotřebitele spolu s uváděním platebních podmínek a právem na odstoupení nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují a podmínky jeho uplatnění.

Nově platí, že na žádost spotřebitele je podnikatel dále povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby a v případě reklamace služby spotřebitelem je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.  Je tedy dále možné při komunikaci se spotřebitelem v souvislosti s uzavřenou smlouvou používat veřejnou komunikační síť, je však zakázáno využívat pro takovou komunikaci telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

Od  1. 2. 2016 platí, že spotřebitel má být jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informován o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný (§14 zákona).  Taková informace informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto orgánu.

Nový zákon o veřejných zakázkách

Nová velmi potřebná úprava veřejných zakázek v České republice přinese opravdu mnoho změn,  například možnost hodnocení týmu dodavatele, dále vypuštění povinnosti rušení zadávacího řízení pouze při jediné nabídce nebo znovu zavedení ekonomické kvalifikace. Tou je nová podmínka, že minimální roční obrat uchazeče o zakázku nebude moci přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Jistým negativem nové úpravy bude asi  tzv. zjednodušený režim zadávání veřejných zakázek, tedy zcela specifický druh zadávacího řízení, který umožní zadávání definovaného okruhu služeb. Zjednodušený režim bude možné použít pro zadávání zejména služeb v oblasti zdravotní péče a sociální péče, právních služeb, služeb souvisejících s vězením, služeb v oblasti veřejné bezpečnosti a záchranné služby, atd. Možnost rozsáhlé modifikace zadávacího řízení,  přináší možnost absence transparentnosti.

Registr smluv

V polovině roku 2016 začne platit dlouhodobě plánovaný  protikorupční zákon o registru smluv. Samosprávní celky, obce, kraje i stát budou mít povinnost nově zveřejňovat smlouvy v tzv. centrálním registru, který bude zřízen a veden Ministerstvem vnitra ČR a to v případech, kdy smlouvy obsahují zakázku nad 50 tisíc Kč bez DPH

Smlouvy, které úřad nebo státní firma nezveřejnění v registru, budou od poloviny roku 2017 právně neplatné. Dohled nad zveřejňováním smluv v registru  by měl podle senátní úpravy návrhu zákona získat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dotčené úřady a státní firmy pak budou mít přesně rok na to, aby veškeré smlouvy řádně zveřejnily v centrálním registru smluv.

Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona přináší zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení. Novela by měla vést k zavedení systému, který bude vyžadovat pouze jedno rozhodnutí o povolení stavby. V souvislosti s novelou stavebního zákona bude třeba také novelizovat některé prováděcí předpisy a vyhlášky, které se zákonem souvisejí a tyto změny by měly být aktuální ve třetím čtvrtletí roku 2016


Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.