Autor: Martin Doubrava, Datum: 03. 3. 2016

Žaloba v Německu, vymáhání pohledávek v SRN

Vymáhání pohledávky v Německu, žaloba v Německu. Podání žaloby v Německu Zastoupení advokátem v SRN u soudu. V SRN pro civilní čízení existuje čtyřstupňová soustava soudů /Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte jako soudy jednotlivých zemí a nad nimi pak Bundesgerichtshof v Karlsruhe. Prvostupňové jsou pro podání žaloby příslušné buď Amtsgericht nebo Landgericht. Soudy typu Amtsgericht rozhodnutí pak spory do 5.000,00 EUR  či rodinné spory  rodinného práva, tedy analogicky jako tomu bylo donedávna i v ČR podle českého občanského soudního řádu. Vyšší soud Landgericht pak rozhoduje spory nad 5.000,00 EUR  a právním předpisem přčesně určené typy sporů, když pro agendu vysloveně mezinárodních sporů či sporů obchodního typu neexistuje výslovně určený soud.  Nicméně u soudů typu Landgericht mohou existovat tzv. obchodní komory a pokud tyto nejsou ustanoveny, pak obchodní spory přísluší běžné občansko-právní agendě tedy civilní komory příslušného soudu. Pro odvolací řízení  prvostupňových „Amtsgerichtů“ je příslušný  Landgericht. To platí s vyjímkou sporů a rozsudků  rodinného práva a zahraničního prvku ve sporu, kterým může být např. sídlo účastníka sporu v ČR a v takových případech je příslušený pro odvolání Oberlandesgericht. Proti rozsudku  vydaným Landgerichtem je příslušný Oberlandesgericht jako odvolací soud. Pro odvolání proti rozsudku Landgerichtu a Oberlandesgerichtu je  přípustná revize  Spolkovým soudním dvorem, tedy Bundesgerichtshof. Určení místní příslušnosti soudu v SRN je analogické jako v ČR, Místě příslušným je zásadně soud  podle sídla či bydliště žalovaného, či jeho místo pobytu, nemá-li žalovaný v SRN bydliště.  Existuje však řada vyjímek, resp. určení zvláštní soudní příslušnosti, kdy žalobce má právo volby toho kterého soudu, např. dle umístění živnosti, či dle místa plnění sjednaného smlouvou účastníků, či místem bydliště spotřebitele, nebo nedovolenou jednáním. Pro spory např. týkající se práv k pozemku je rozhodně příslušný  německý soud v místě, kde se nachází předmětný pozemek. Podle německého práva není  zásadně možné si sjednat výlučnou příslušnost některého německého soudu, ale existují drobné vyjímky, např. v případě, kdy alespoň jedna ze stran  nemá v SRN své sídlo. Zastoupení advokátem v SRN u soudu v jakémkoliv sporu, či konzultace před zahájením sporu lze jen doporučit.   Pro soudní řízení před soudem typu Amtsgericht neexistuje povinnost účastník řízení mít svého advokáta. Existují jisté drobné vyjímky, např. v řízení před Rodinným soudem. Pro zastoupení před soudem vyšších stupňů je nutné a povinné právní zastoupení advokátem. Tedy před soudy Landgericht, Oberlandesgericht a před Bundesgerichtshof a zde existuje tedy výrazný rozdíl od českého režimu povinného zastoupení advokátem. Podání žaloby v Německu má procesně dva aspekty: Prvním je doručení žaloby soudu a druhým je doručení žaloby soudem do rukou žalovaného. Samotná žaloba musí podle procesního obsahovat stejné náležitosti jako určuje analogicky při podání žaloby české právo ( např. označení soudu, , označení stran sporu, uvedení petitu žaloby a žalobních tvrzení atd.). Existuje zde však formulační rozdíl, žaloby podle německého režimu obsahují petit žaloby již na počátku textu a následuje poté odůvodnění nároku žalobními tvrzeními. Soudní poplatky německého soudu jsou určeny analogicky jako v ČR,  v tzv. Gerichtskostengesetz. Poplatek / Gebühr/ závisí na hodnotě sporu a poplatníkem je žalobce, resp. v případě insolvenčních návrhů je splatná záloha. Náklady právní pomoci jsou určeny v tzv. Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), který má podobnou koncepci, jako dnes již v ČR neplatný předpis č.484/2000Sb., tedy počítá s paušální náhradou nákladů za právní zastoupení advokátem   nikoliv závislosti na počtu úkonů a je ovlivněn hodnotou sporu, druhem, resp. typem řízení a rozsahem. Stejně jako v ČR  platí v SRN pravidlo o tom, že klient s advokátem může uzavřít smlouvu o smluvní odměně advokáta. Pro zastoupení před soudem se uzavírá smlouva o honoráři advokáta písemnou formou a smluvní odměna musí být v takovém případě vyšší, než je sazba určená předpisem (RVG). V praxi však advokáti preferují smlouvy o hodinové sazbě smluvní odměny advokáta.

Potřebujete poradit ohledně právní problematiky? S profesionální právní pomocí můžete ušetřit čas a zejména stres.